Rada Parafialna – spotkanie 10 X 2012

Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

– Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego spotkania

– Rozszerzenie składu Rady – o. Daniel Szafarz CP

– Uroczystość Św Pawła od Krzyża – odpust parafialny – 19 X 2012

– Wizytacja kanoniczna bp Marka Solarczyka – 20 XI 2012 – 2 XII 2012

– Nowenna Św Gabriela – 18 II 2013 – 27 II 2013

– Sprawy związane z budową nowego kościoła

– Inne inicjatywy odbywające się na terenie Parafii

Parafialna Rada Duszpasterska – Statut

Warszawa, 25 marca 2011 roku

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

XIX. rocznica erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Dla Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej

S T A T U T PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ

 

Art. 1

 

Cele i zadania PRD

 

1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) jest instytucją wyrosłą z postanowień i ducha II Soboru Watykańskiego (DA 10;26). Ma ona wyrażać ideę współodpowiedzialności duchownych i świeckich za podstawową jednostkę organizacyjną Kościoła, którą jest parafia. PRD jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe wspólnoty parafialnej (por. k. 212 § 3, 228 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

2. PRD stanowi ciało doradcze (k. 536 KPK), które pod kierownictwem proboszcza, przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Zatem głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Cel ten jest realizowany przez:

a) wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;

b) pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;

c) udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;

d) budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

e) wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.

3. Do kompetencji PRD nie należy ocena doktrynalna wiary i moralności, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii. Także sprawy finansowe i gospodarcze nie wchodzą w zakres kompetencji PRD.

 

Art. 2

 

Skład PRD i sposób powoływania członków

 

1. W skład PRD wchodzą:

a) z urzędu:

– proboszcz (kan. 536 § 1 KPK) lub administrator parafii, jako przewodniczący,

– wikariusze;

b) z nominacji proboszcza (w liczbie nie większej niż 12) między innymi przedstawiciele:

– zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie parafii,

– katechetów,

– parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów, instruktorzy parafialnego poradnictwa rodzinnego;

c) członkowie z wyboru parafian (ilość wybieranych członków określa proboszcz w zależności od wielkości parafii. Nie powinna być mniejsza niż 2/5 wszystkich członków PRD).

2. Stałym członkiem PRD z wyboru może być praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian.

 

Art. 3

 

Kadencja PRD

 

1. Kadencja PRD trwa 5 lat.

2. Kadencja PRD wygasa z chwilą zmiany proboszcza.

3. Skrócenie kadencji jest możliwe za zgodą ordynariusza miejsca.

4. Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie.

5. Poszczególni członkowie mają możliwość zrezygnowania z udziału w pracach PRD.

6. W przypadku regularnie powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach PRD, członek może być usunięty przed upływem kadencji. Decyzję podejmuje PRD zwykłą większością.

7. W przypadkach wymienionych w pkt. 5 i 6, jak również w razie śmierci lub wyprowadzenia się członka z parafii, należy postąpić według następujących reguł:

a) Na miejsce członka PRD z wyboru pozostali członkowie wybierają nowego zwykłą większością głosów.

b) Na miejsce członka z nominacji, proboszcz mianuje jego następcę. c) Na miejsce członka z urzędu wchodzi osoba, która obejmuje urząd.

 

Art. 4

 

Posiedzenia PRD

 

1. PRD powinna odbywać posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku.

2. Posiedzenie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub na wniosek 2/3 członków PRD.

3. Obradom PRD przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

4. Tematyka obrad jest wcześniej wskazywana przez proboszcza. Także członkowie

PRD mogą zgłaszać tematy obrad.

5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów i wymagają one zatwierdzenia proboszcza.

6. Z każdego posiedzenia PRD wyznaczony przez proboszcza lub wybierany na jego wniosek sekretarz spisuje protokół. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym zebraniu z omówieniem postanowień wprowadzonych w życie oraz uzasadnieniem niewykonania niezrealizowanych.

7. Protokoły przechowuje się w kancelarii parafialnej. Podlegają one wizytacji dziekańskiej i biskupiej. Kserokopie protokołów przesyłane są do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.

8. Informacja o zwołaniu posiedzenia powinna się znaleźć w ogłoszeniach parafialnych.

9. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga

Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest ordynariusz miejsca.

 

Art. 5

 

Formacja członków PRD

 

Proboszcz jest zobowiązany wspierać formację członków PRD. Członkowie PRD powinni stale troszczyć się o życie wewnętrzne i wiedzę religijną, przez lekturę słuchanie wykładów, udział w kursach czy seminariach.

 

Art. 6

 

Zmiany Statutu PRD

 

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane dekretem Biskupa

Warszawsko-Praskiego.

 

ANEKS NR 1

 

WYŁANIANIE CZŁONKÓW PRD Z WYBORU

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii.

2. Bierne prawo wyborcze posiada praktykujący katolik, mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian (Patrz Art. 2, p. 2 statutu PRD).

3. Proboszcz na miesiąc przed wyborami, podczas wszystkich Mszy niedzielnych, informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków PRD. Nazwiska kandydatów winny być przekazywane proboszczowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

4. Przy tworzeniu listy kandydatów, proboszcz może pominąć zgłoszone nazwisko, jeśli kandydat nie spełnia kryteriów określonych w p. 2 lub zgłoszono zbyt dużą liczbę kandydatów.

5. Proboszcz winien powiadomić zainteresowane osoby o zgłoszeniu ich do grona kandydatów i otrzymać zgodę na udział w wyborach do PRD.

6. Lista kandydatów winna być zamknięta najpóźniej na tydzień przed wyborami i podana do wiadomości parafian. Jednocześni proboszcz podaje skład wyznaczonej przez siebie Komisji Wyborczej, złożonej z 3 do 5 osób.

7. Wybory przeprowadza się w niedzielę. W dogodnym dla wiernych miejscu Komisja Wyborcza wydaje przygotowane przez proboszcza karty do głosowania z listą kandydatów do PRD opatrzone pieczęcią parafii.

8. Każdy uprawniony może zagłosować na jednego kandydata.

9. Wierni bezpośrednio po oddaniu głosu zwracają karty do Komisji Wyborczej, która dokonuje podliczenia głosów.

10. Członkami PRD z wyboru zostają te osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów członkiem PRD zostaje osoba starsza wiekiem.

11. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego, proboszcz może dostosować wybór członków do lokalnych warunków wykorzystując jeden z następujących sposobów:

a) Grupy i stowarzyszenia parafialne przedstawiają po trzech kandydatów, z których proboszcz wybiera członków PRD;

b) Proboszcz powołuje członków PRD na podstawie własnego rozeznania, po zasięgnięciu opinii wiernych.

 

ANEKS NR 2

 

PRZYRZECZENIE CZŁONKÓW

 

Przed objęciem funkcji członkowie PRD składają przyrzeczenie:

 

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz Święta Ewangelio, której ręką dotykam.”

 

PROMULGACJA

 

Statut PRD wraz z dwoma aneksami wchodzi w życie 25 marca 2011 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w dziewiętnastą rocznicę erygowania Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

 

 

Warszawa, 9 marca 2011, Środa Popielcowa

Abp Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko-Praski

Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska

Na terenie naszej Parafii działa Parafialna Rada Duszpasterska (PRD). Głównym celem PRD jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego.

Cel ten jest realizowany przez:

 1. wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,
 2. pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
 3. udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
 4. budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
 5. wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego.

Do kompetencji PRD nie należy ocena doktrynalna wiary i moralności, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii. Także sprawy finansowe i gospodarcze nie wchodzą w zakres kompetencji PRD.

Rada w swojej działalności kieruje się wzorcowym Statutem dla diecezji Warszawsko Praskiej.

Obecny skład Rady stanowią:

 1. o. Przemysław Śliwiński CP
 2. p. Agnieszka Andrzejuk
 3. p. Jacek Andrzejuk
 4. p. Artur Bartoszewski
 5. p. Kazimierz Kozyra
 6. p. Dariusz Kuzara
 7. p. Donata Kuzara
 8. p. Miron Matecki
 9. p. Grzegorz Proniewski
 10. p. Monika Proniewska
 11. p. Piotr Polański
 12. p. Ireneusz Tomaszewski