Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna znajduje się w klasztorze
(budynek za nowym kościołem)

Czynna od poniedziałku do środy
po Mszy św. wieczornej do 19.30.

W innych dniach i godzinach
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

tel.: 22-74-30-103
e-mail: kancelaria@pasjonisci.org.pl

Zobacz także:

Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601)

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w Kancelarii Parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymają potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem małżeństwa.

Na około miesiąc przed ślubem podczas kolejnego spotkania w kancelarii muszą przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • aktualne Świadectwo Chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz),
 • Świadectwo Bierzmowania (jeżeli nie ma potwierdzenia tego sakramentu na Świadectwie Chrztu),
 • Świadectwo ukończenia konferencji dla narzeczonych + poradnictwo rodzinne,
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku „ślubu konkordatowego”),
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

Terminy konferencji dla narzeczonych w naszej diecezji:

http://diecezja.waw.pl/5189

Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499)

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, woda do popicia dla chorego (jeśli jest to konieczne po przyjęciu Komunii). W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

Spowiedź

„Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422)

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

W niedzielę spowiedź podczas każdej Mszy św.

Poniedziałek – Sobota:

 • Od godziny 17:00 do 18.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Spowiedź od godziny 17.10 (po nieszporach) do 18.00

Pierwszy piątek miesiąca:

 • Msze św.: 7.00, 18.00 i 20.00.
 • Spowiedź: 17.00 – 20.00
 • Odwiedziny chorych od godziny 9.00
  (chorych do odwiedzin domowych można zgłaszać w kancelarii i zakrystii)

Więcej na temat 9-ciu pierwszych piątków miesiąca na stronie: adonai.pl

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Więcej znajdziesz na stronie: www.spowiedz.katolik.pl

I Komunia

„Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KKK 1324)

 

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest dopiero na  pierwszym spotkaniu organizacyjnym we wrześniu (w związku z koniecznością ustalenia liczby grup nie możemy podać dat Komunii wcześniej). Na tym spotkaniu rodzice otrzymują również informacje o datach spotkań dla dzieci i rodziców.

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Dzieci, które uczą się w szkołach poza terenem Parafii, a przynależą do naszej wspólnoty parafialnej winny być zgłoszone przez rodziców we wrześniu (na początku roku szkolnego). W terminie wyznaczonym przez przygotowującego księdza należy dostarczyć świadectwo chrztu dziecka – zwolnieni są ci, których dzieci były chrzczone w naszej parafii.

Terminy drugiej tury I Komunii św. dla dzieci, które jeszcze nie przystąpiły do I Komunii św. w 2020:

 • 26 września – 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 368), 13:00 – klasy C (Sz.P. 368) i C (Sz.P. 231);
 • 3 października – 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 231), 13:00 – klasa D (Sz.P. 368) i dzieci z innych szkół;
 • 10 października – 11:00 – S.T.O.

Terminy I Komunii św. w 2021 roku

 • 8 maja: 10:00 – klasy A i B (Sz.P. 368), 13:00 – klasy C i D (Sz.P. 368)
 • 15 maja: 10:00– kl. E i F (Sz.P.368), 13:00– kl. E (Sz.P.231) i G (Sz.P. 368)
 • 22 maja: 10:00 – kl. A i B (Sz.P. 231), 13:00 – kl. C i D (Sz.P. 231)
 • 29 maja: 10:00 – z innych szkół, 13:00 – rocznica

Bierzmowanie

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do ‚sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego’, którego jedność powinna być zachowywana […] Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK, 1285)

W naszej parafii do bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych liceum, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Przygotowanie do bierzmowania trwa dla młodzieży dwa lata (klasa VIII SP lub klasa III gimnazjum i I liceum) Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Otrzymują indeks kandydata do bierzmowania.

Przygotowanie osób dorosłych odbywa się indywidualnie po zgłoszeniu u prowadzącego przygotowanie do bierzmowania i trwa rok (10 nauk).

Kandydat do bierzmowania powinien:

 • W każdą niedzielę uczestniczyć we Mszy Świętej
 • Co najmniej 4 razy przed bierzmowaniem przystąpić do Sakramentu Pokuty (w okresach wskazanych przez kapłanów przygotowujących do sakramentu bierzmowania)
 • Sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej (nieuczęszczanie na katechezę uniemożliwi przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)
 • Uczestniczyć we wszystkich spotkaniach (raz w miesiącu) oraz nabożeństwach ogłoszonych jako obowiązkowe do przygotowania się w danym roku  szkolnym do Sakramentu Bierzmowania
 • Wziąć udział w co najmniej jednym dniu skupienia (w Adwencie lub Wielkim Poście).
 • W świątyni zachowywać się godnie i z szacunkiem dla świętości miejsca
 • Poznać życiorys swojego patrona wybranego przed bierzmowaniem, w odpowiednim czasie dostarczyć treść biografii tego świętego i wykazać się solidną znajomością tego życiorysu we wskazanym terminie
 • W drugim roku przygotowania własnoręcznie napisać podanie o dopuszczenie do bierzmowania.
 • Dostarczyć we wskazanym terminie informację na temat miejsca – parafii chrztu. W przypadku chrztu poza naszą parafią należy przedłożyć świadectwo chrztu opatrzone pieczęcią tamtejszej parafii.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię z bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy. Świadkiem bierzmowania nie może być rodzic kandydata do bierzmowania.

Chrzest święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” (KKK 1213)

Chrzty dzieci w naszej parafii odbywają się

 • w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu o godz. 11.00)
 • w II sobotę miesiąca o godz. 12.00 (z wyjątkiem maja i wakacji)
 • w Boże Narodzenie i Wielkanoc chrzty w drugi dzień świąt.

W innych terminach po uzyskaniu zgody proboszcza.

W okresie Adwentu i Wielkiego Postu chrzty ewentualnie tylko po indywidualnym ustaleniu terminu z proboszczem.

Jakie dokumenty są potrzebne do chrztu?

Około dwa tygodnie przed planowanym chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają chrzestni.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
 • praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
 • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku bez ślubu kościelnego,
 • a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Odpowiedzi kurii diecezjalnej na pojawiające się wątpliwości:

Nie może być sytuacji, w której są dwie matki chrzestne lub dwóch ojców (rodzice chrzestni, tak samo jak rodzice biologiczni, to ojciec i matka).

Świadkiem chrztu może być tylko chrześcijanin wyznania niekatolickiego, pod warunkiem, że spełnia wszystkie wymogi moralne i religijne. Powinna być to osoba żyjąca w sakramentalnym małżeństwie (związku mieszanym) z katolikiem.

Rodzicami chrzestnymi mogą być również prawosławni, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania. W przypadku kiedy jeden z rodziców jest prawosławny, drugi zawsze musi być katolikiem.